بایگانی‌ها Sherkat Ssaa Ir

Contentمدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقیآخرین مطالب سایت مشاورین آگاه ثبت پس از عقد قرارداد تا زمان ثبت شرکت و چاپ در روزنامه رسمی پیگیر پرونده و پاسخگوی شما خواهند بود. با توجه به اینکه اکثر امور ثبت شرکت رو به مکانیزه شدن می باشد می توان امور ثبت شرکت و ارائه ی تقاضای آن را نیز از همین طریق انجام داد و الزامی به مراجعه ی حضوری نمی باشد. ✔️ همان طور که در این مقاله به زطور کامل توضیح داده شده، هدف از ایجاد این سامانه تسریع و تسهیل در تاسیس موسسات ثبت برند تجاری، شرکت ها و موسسات غیر تجاری می با...
Read More
پست شد در : misc برچسب زده شد

Sherkat Ssaa Ir

Contentسایت اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاریمدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقیپذیرش اینترنتی صورتجلسه ثبت شرکتها حوزه فعالیت از قبل باید تعیین شده باشد و در این مرحله فقط در سایت ثبت شود. پس از ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان، نوبت به انتخاب نام شرکت می رسد. پس از ثبت اطلاعات عمومی شرکت، باید اطلاعات مربوط به متقاضی را تکمیل کنید. اطلاعات شخصی مانند نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات هویتی باید تکمیل شود. در قدم اول اطلاعات ثبت برند عمومی شرکت ها مثل نوع شرکت، نام شهر و استان محل فعالیت، شماره و آ...
Read More