اطلاعات هویز دامنه Irsherkat Ir صاحب امتیاز دامنه Sazman Sabt Asnad Va Amlak Keshvarthe State Group For Registration Of Deeds And Properties,

Contentپذیرش اینترنتی صورتجلسه تغییرات شرکتها و مؤسسات غیرتجاریپذیرش گرفتن از دانشگاه های کانادا 5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد. 4-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت برند ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد. هم چنین میزان سهام ، سهامداران را نیز با توجه به میزان سرمایه باید تعیین کنید . در مرحله نهایی، لازم است که شعبه و روزنامه کثیر الانتشار شرکت را مشخص کنید و در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک کنید تا تمامی مراحل ثبت شرکت از طریق این سامانه ...
Read More