سامانه ثبت شرکت نیک – ایسنا

سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیینشده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حقالثبت و حق آگهی را به «واحد حسابداری» اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگهی تقاضانامه، درج میکند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» ادارهی ثبت شرکتها تحویل و شرکت، ثبتمیشود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ میگردد. در گذشته، متقاضیان ثبت شرکت و موسسه های غیر تجاری باید برای ثبت شرکت یا موسسه مورد نظر خود حضورا به اداره ثبت شرکت های حوزه آن شرکت یا موسسه مراجعه نموده که این امر علاوه بر اینکه عملی وقت گیر و هزینه بر بود، موجب کندی انجام روند امور ثبت شرکتها و موسسات در این ادارات نیز بود. شرکت ها و موسسات غیر تجاری قابل دسترس می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید. شرکت های تجاری و یا موسسات غیرتجاری که در هر زمینه ای که فعالیت می کنند بعد از ثبت شرکت و یا مدتی فعالیت، بنابر شرایط اضطراری و یا به صورت اختیاری مجبور به تغییر آدرس شرکت و یا تغییر کد پستی شرکت می شوند و در صورت انجام هرگونه ثبت تغییرات شرکت باید مراتب آن را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و تغییرات خود را ثبت کرده و اطلاعات پایه خود را بروز رسانی کنند.

سامانه ثبت شرکت

✔️کاهش شرکای شرکت : حذف شدن یک به یک تعداد شرکا و باقی ماندن تنها یک نفر در راس امور که در اینصورت به صورت اتوماتیک فعالیت شرکت باید متوقف شود. اگر شرکت مختلط از یک یا چند شریک ضامن و مسئولیت محدود تشکیل شده باشد ، مختلط غیر سهامی است و اگر ترکیبی از یک یا چند شریک ضامن و سهامی خاص باشد ، مختلط سهامی است . وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. به عنوان مثال یک شخص در شـرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد علاوه بر اینکه عضو هیـات مـدیره شـرکت نیـز است. بعد از آن سال مالی مد نظر را مشخص می کنید و بعد از آن شخص متقاضی اخذ پلمپ دفاتر می بایست مشخصات خود را تکمیل کند. تعـداد سـهام و درصد سهام نیز مشخص می کند که شخص چه تعداد و چه سهمی از شرکت را داراسـت.

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد. این اطلاعـات نیز بر اساس آنچه قبلاً در سرمایه شخص حقوقی وارد شده بود نشـان داده مـی شـود. فیلد مبلغ اسمی سهم نیز بر اساس این کـه سـهام یا سرمایه است بر اساس مبلغ هر سهم یا سرمایه پر می شود. پس از بررسی پرونده و تائید کارشناس و رئیس اداره پرونده به مرحله چاپ آگهی ثبتی شرکتها می رسد. پس از آن کلید ثبت نمایندگی را کلیک میکنیم. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید مشـاهده را کلیک میکنیم. This content has been written by GSA Content Generator Demoversion!

در این صفحه نوع سرمایه نظیر سرمایه نقدی یا غیر نقدی، سهام با نام یا بی نام انتخاب می شود، ارزش ریالی هر سهم نیز باید تعیین گردد . حکم دادگاه هم می تواند یک شرکت را منحل کند. فیلد مـدت تصـدی برای این است که تصدی شخص در یک سمت مشخص شود. همه اینها بدون اینکه شرکتی را به صورت رسمی به ثبت برسانند، سیستم کمپانی را اجرا کردهاند و از قوانین آن پیروی میکنند ولی با یک تفاوت که فعالیت آنها رسمی نیست. صورت جلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب شرکت در دو نسخه . لازم به ذکر است که در شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ تصمیم بر انحلال بگیرند؛ دیگر موافقت مابقی شرکا ضرورت ندارد. تـاریخ شـروع سمت نیز زمانی که شخص به این سمت تعیین شده است را نشان می دهد. شما جهت اطلاع از نظر کارشناسان اداره در مورد پرونده ارسال شده به آن اداره محترم می بایست به قسمت پیگیری درخواست مراجعه و نوع درخواست و شماره پیگیری خود را در آن کادر وارد کنید تا نظر کارشناس برای متقاضی نمایش داده شود. این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطلاعات خود را تصحیح کنید.